آیا انجام CT و MRI با پورت امکان پذیر است؟

تعداد 1